ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
  • Εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου